PO, ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hod.

(dle Standardu ISVS)

1) Oficiální název:

Obec Těchlovice

Kraj: Ústecký krajokres: Děčín

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Děčín

Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Děčín

 

2) Důvod a způsob založení:

Obec vznikla dne 1.1.1997. Na základě výsledků referenda, které proběhlo 29.6.1996, rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR o vzniku obce Těchlovice s účinností od 1.1.1997. Dne 12.2.2003 Poslanecká sněmovna schválila znak obce. Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Techlovice-erb-m

  

Techlovice-prapor-m

Znak obce Těchlovice   Prapor obce Těchlovice

 

3) Organizační struktura:

7-mi členné Zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta, Výbor finanční a kontrolní, povodňová komise - krizový štáb a kulturně sportovní komise.

 

4) Kontaktní spojení:
4.1. Adresa úřadu:

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice 37, 405 02 Děčín 2

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice 37, 405 02 Děčín 2

4.3. Úřední hodiny (hodiny pro veřejnost):

Pondělí  8:00 -11:00 hod. 11:30-17:00 hod.
Středa   8:00 -11:00 hod. 11:30-17:00 hod.  

4.4.Telefonní čísla:
Starosta: 412 558 656, 601 591 251
místostarosta: 725 779 642
Obecní úřad: 412 558 925

4.5. Číslo faxu: 
neuvedeno


4.6. Oficiální Web:
  
http://www.techlovice-dc.cz

4.7. Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WWW elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další adresy elektronických podatelen: Neuvedeno

ID datové schránky: bjna7hy Těchlovice 37 405 02 Česká republika

Další on-line zdroje: Neuvedeno

 

5) Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

č.ú. 0921404309/0800

Banka: Česká Spořitelna - Děčín

 

6) IČO:

Identifikační číslo organizace (IČO): 64679446

 

7) DIČ:

Daňové identifikační číslo (DIČ): 178-64679446

 

8) Seznamy hlavních dokumentů:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:

Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce.

8.2. Rozpočet:

Rozpočet rok 2009: 5 360 000,- Kč

Rozpočet rok 2010: 4 600 000,- Kč

Rozpočet rok 2011: 4 800 000,- Kč

Rozpočet rok 2012: 4 504 000,- Kč

Rozpočet rok 2013: 4 738 000,- Kč

Rozpočet rok 2014: 40 706 671,- Kč

Rozpočet rok 2015: schodkový-příjmy 5 487 000,- Kč, výdaje 7 487 000,- Kč

Rozpočet rok 2016: přebytkový-příjmy 5 263 000,- Kč, výdaje  4 915 000,- Kč, financování úvěru 348 000,- Kč

Rozpočet rok 2017: přebytkový-příjmy 5 432 000,- Kč, výdaje  5 003 000,- Kč, financování úvěru 429 000,- Kč 

Rozpočet rok 2018: nevyrovnaný-příjmy 6 644 000,-Kč, výdaje 7 900 000,-Kč, financování z rezervy 1 236 000,-Kč

Rozpočet rok 2019: vyrovnaný-příjmy 5 638 000,-Kč, výdaje 5 203 000,-Kč, financování z rezervy 435 000,-Kč

ARISweb - rozpočty veř. správy (MF ČR)

 

9) Žádosti o informace: 

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu.

 

10) Příjem žádostí a jejich podání:

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  

11) Opravné prostředky: 

Na žádost osobně, nebo písemně.

Odvolání: 

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.


Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne: 

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

 O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

12) Formuláře: 

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. 

13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Podle dokumentu: "Pro případ ohrožení"

Pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.

 

14) Nejdůležitější předpisy:

14. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Těchlovice jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků: 

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů  

14.2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

vyhlášky a nařízení.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách: 

 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
 • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

  

15) Sazebník úhrad za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem:

Sazebník úhrad za poskytování informací 

15.2. Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě orgánu o výši úhrad odvolání nebo stížnosti. za poskytnutí informací:

Zatím nevydána.

  

16) Licenční smlouvy:  

16.1. Licenční smlouvy:

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.   

16.2. Výhradní licence:

Obec Těchlovice neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021


18) Seznam organizací:

příspěvková organizace:

ostatní organizace 

  

Statistické údaje:

ZUJ: 555193

ID obce: 16541

Statut města: Ne

Počet částí: 4 katastrální území: Těchlovice, Přední Lhota, Babětín, Přerov

Katastrální výměra: 1048 ha

Počet obyvatel: k 01.01.2009:  540 (450 dospělých, 90 dětí)

Z toho v produkt. věku: 330

Průměrný věk: 38,18

Pošta: Ne

Škola: Mateřská ANO, základní NE

Zdravotnické zařízení: Ano

Policie: Ne

Kanalizace (ČOV): pouze katastrální území Těchlovice 

Vodovod: Ano

Plynofikace: Ne

POLICIE ČR

SDH Malé Březno


hasii
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Živá obec

   
  

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU