csenfrdeitplrues
PO, ST 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hod.

(dle Standardu ISVS)

1) Oficiální název:

Obec Těchlovice

Kraj: Ústecký krajokres: Děčín

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Děčín

Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Děčín

 

2) Důvod a způsob založení:

Obec vznikla dne 1.1.1997. Na základě výsledků referenda, které proběhlo 29.6.1996, rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR o vzniku obce Těchlovice s účinností od 1.1.1997. Dne 12.2.2003 Poslanecká sněmovna schválila znak obce. Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Techlovice-erb-m

  

Techlovice-prapor-m

Znak obce Těchlovice   Prapor obce Těchlovice

 

3) Organizační struktura:

7-mi členné Zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta, Výbor finanční a kontrolní, povodňová komise - krizový štáb a kulturně sportovní komise.

 

4) Kontaktní spojení:
4.1. Adresa úřadu:

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice 37, 405 02 Děčín 2

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice 37, 405 02 Děčín 2

4.3. Úřední hodiny (hodiny pro veřejnost):

Pondělí  8:00 -11:00 hod. 11:30-17:00 hod.
Středa   8:00 -11:00 hod. 11:30-17:00 hod.  

4.4.Telefonní čísla:
Starosta: 412 558 656, 601 591 251
místostarosta: 725 779 642
Obecní úřad: 412 558 925

4.5. Číslo faxu: 
neuvedeno


4.6. Oficiální Web:
  
http://www.techlovice-dc.cz

4.7. Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WWW elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další adresy elektronických podatelen: Neuvedeno

ID datové schránky: bjna7hy Těchlovice 37 405 02 Česká republika

Další on-line zdroje: Neuvedeno

 

5) Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

č.ú. 0921404309/0800

Banka: Česká Spořitelna - Děčín

 

6) IČO:

Identifikační číslo organizace (IČO): 64679446

 

7) DIČ:

Daňové identifikační číslo (DIČ): 178-64679446

 

8) Seznamy hlavních dokumentů:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:

Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce.

8.2. Rozpočet:

Rozpočet rok 2009: 5 360 000,- Kč

Rozpočet rok 2010: 4 600 000,- Kč

Rozpočet rok 2011: 4 800 000,- Kč

Rozpočet rok 2012: 4 504 000,- Kč

Rozpočet rok 2013: 4 738 000,- Kč

Rozpočet rok 2014: 40 706 671,- Kč

Rozpočet rok 2015: schodkový-příjmy 5 487 000,- Kč, výdaje 7 487 000,- Kč

Rozpočet rok 2016: přebytkový-příjmy 5 263 000,- Kč, výdaje  4 915 000,- Kč, financování úvěru 348 000,- Kč

Rozpočet rok 2017: přebytkový-příjmy 5 432 000,- Kč, výdaje  5 003 000,- Kč, financování úvěru 429 000,- Kč 

Rozpočet rok 2018: nevyrovnaný-příjmy 6 644 000,-Kč, výdaje 7 900 000,-Kč, financování z rezervy 1 236 000,-Kč

Rozpočet rok 2019: vyrovnaný-příjmy 5 638 000,-Kč, výdaje 5 203 000,-Kč, financování z rezervy 435 000,-Kč

ARISweb - rozpočty veř. správy (MF ČR)

 

9) Žádosti o informace: 

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu.

 

10) Příjem žádostí a jejich podání:

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  

11) Opravné prostředky: 

Na žádost osobně, nebo písemně.

Odvolání: 

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.


Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne: 

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

 O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

12) Formuláře: 

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. 

13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Podle dokumentu: "Pro případ ohrožení"

Pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.

 

14) Nejdůležitější předpisy:

14. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Těchlovice jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků: 

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů  

14.2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

vyhlášky a nařízení.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách: 

 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
 • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

  

15) Sazebník úhrad za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem:

Sazebník úhrad za poskytování informací 

15.2. Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě orgánu o výši úhrad odvolání nebo stížnosti. za poskytnutí informací:

Zatím nevydána.

  

16) Licenční smlouvy:  

16.1. Licenční smlouvy:

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.   

16.2. Výhradní licence:

Obec Těchlovice neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

Výroční zpráva za rok 2014 
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016 
Výroční zpráva za rok 2017  
Výroční zpráva za rok 2018


18) Seznam organizací:

příspěvková organizace:

ostatní organizace 

  

Statistické údaje:

ZUJ: 555193

ID obce: 16541

Statut města: Ne

Počet částí: 4 katastrální území: Těchlovice, Přední Lhota, Babětín, Přerov

Katastrální výměra: 1048 ha

Počet obyvatel: k 01.01.2009:  540 (450 dospělých, 90 dětí)

Z toho v produkt. věku: 330

Průměrný věk: 38,18

Pošta: Ne

Škola: Mateřská ANO, základní NE

Zdravotnické zařízení: Ano

Policie: Ne

Kanalizace (ČOV): pouze katastrální území Těchlovice 

Vodovod: Ano

Plynofikace: Ne

Dotace od MMR ČR


Projekt „Oprava místní komunikace 18c
kolem
hřbitova do Přední Lhoty„ byl
realizován za
 přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
                                             

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Živá obec

                                                                                                                                                                                                               

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU